PODMÍNKY A USTANOVENÍ Kingbee B.V.

Tyto podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na každé použití webových stránek https://www.akcniletak.cz (dále jen "webové stránky") a všech jejich dílčích domén. Podmínky se vztahují také na všechny ostatní námi poskytované služby.

Webové stránky denně shromažďují nejnovější letáky, brožury, katalogy, složky, časopisy a lookbooky obchodů z celého Česka. Díky tomu budete mít optimální přehled o slevách a akcích z brožur a snadno najdete tu konkrétní nabídku, slevu nebo akci během výhodných výprodejů nebo obchodů ve vašem okolí. Často jsou nejnovější letáky na našich webových stránkách jako první, ještě dříve, než je dostanete do poštovní schránky, a samozřejmě si je můžete prohlédnout doma, v práci, ve škole nebo v obchodě. Uložte si Akcniletak.cz do lišty oblíbených a ušetřete si spoustu času a peněz.

V těchto podmínkách používáme definici Akcniletak.cz. Akcniletak.czje součástí soukromé společnosti Kingbee B.V., se sídlem v Amsterdamu, se sídlem na adrese Wibautstraat 131 D v Amsterdamu, zapsané v nizozemském obchodním rejstříku pod číslem 58525076, a je pro ni omezeně spolehlivý.

Akcniletak.czmá právo kdykoli změnit Všeobecné obchodní podmínky. Používáním webových stránek uživatel souhlasí s tím, že bude vždy platit nejnovější verze Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že spotřebitel s takovou změnou nesouhlasí, může okamžitě přestat využívat služby nabízené Akcniletak.cz.


Článek 1 - Obecná ustanovení a definice

 1. Tyto podmínky se vztahují na všechny, kteří používají webové stránky a/nebo aplikace nabízené společností Akcniletak.cz.
 2. Podmínky vám na vaši žádost zašleme zdarma. Podmínky jsou rovněž k dispozici na webových stránkách.
 3. V případě, že část Podmínek je neplatná nebo byla zrušena, na platnosti ostatních Podmínek se nic nemění. Neplatná nebo zrušená část bude nahrazena ustanovením, které bude co nejpřesněji odpovídat pokynům původních ustanovení. Pokud je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách použit tvar v jednotném čísle, platí obsah i pro množné číslo a naopak.
 4. V těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí následující pojmy:
 • Akcniletak.cz: Soukromá společnost s ručením omezeným Kingbee B.V., se sídlem v Amsterdamu, se sídlem na adrese Wibautstraat 131 D v Amsterdamu, zapsaná v nizozemském obchodním rejstříku pod číslem 58525076.
 • Uživatel: Spotřebitel nebo podnikatel, který souhlasil s platností těchto Všeobecných obchodních podmínek tím, že použil Webové stránky nebo si na nich vytvořil účet.
 • Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná při výkonu svého povolání nebo nejedná jako společnost či podnikatel, která využívá Akcniletak.cz a Akcniletak.cz-App.
 • Poskytovatel: dodavatel zboží, který uzavřel s Akcniletak.cz dohodu o poskytování (slevových) nabídek na webových stránkách.
 • Nabídka: speciální nabídka, nabídka, obchod, online publikace, akce a/nebo brožura poskytovatele, která je zveřejněna na Akcniletak.cz a Akcniletak.cz-App, pro potřeby spotřebitele.


Článek 2 - Uživatelské pokyny, pravidla a předpisy webových stránek

1. Uživatel nesmí používat Webové stránky způsobem, který by porušoval zájmy Akcniletak.cz a/nebo porušoval české nebo jiné platné právní předpisy.

2. Uživatel nesmí prostřednictvím Webových stránek šířit žádné z následujících informací:

 • Pornografické záběry, filmy, obrázky nebo jiná média s erotickým obsahem;
 • Texty nebo obrázky, které jsou urážlivé, rasistické, diskriminační nebo jakýmkoli způsobem rozněcují či šíří nenávist;
 • Onsolventní reklama (spam);
 • nesprávné nebo zavádějící informace;
 • viry, malware, spyware nebo jiný software, který má za cíl poškodit počítače Webových stránek nebo jiných uživatelů.

3. Uživateli je zakázáno vytvářet účet pod cizím jménem nebo jakýmkoli jiným způsobem přebírat identitu někoho jiného.

4. Uživatel bude uchovávat v tajnosti veškeré získané osobní údaje jiných uživatelů a nebude tyto údaje žádným způsobem zneužívat.

5. Je zakázáno obracet se na jiné uživatele za jakýmikoliv účely finančního zisku nebo výdělku, než pro které jsou webové stránky určeny. Rovněž je zakázáno omezovat nebo znemožňovat třetím osobám přístup ke službám, které Akcniletak.cz nabízí.

6. Pokud je uživatel mladší 18 let, je povinen při vytváření svého účtu uvést pravdivé údaje o svém věku. Služby Akcniletak.czjsou nezletilým přístupné pouze v případě, že k tomu dostali svolení od svých rodičů nebo opatrovníků, tj. rodiče nebo opatrovníci považují za přijatelné, že nezletilá osoba může příslušné úkony provádět samostatně. 

7. V případě, že dojde k porušení uživatelských zásad webových stránek, Akcniletak.cz má právo odstranit nebo (dočasně) zablokovat uživatelský účet.


Článek 3 - Platforma

Cílem webových stránek je nabídnout platformu, kde si každý spotřebitel může kdykoli prohlédnout příslušné brožury a nabídky na základě osobních preferencí a polohy. Akcniletak.cz publikuje nabídku, online publikaci, slevovou nabídku a/nebo katalog na svých vlastních stránkách nebo odkazuje uživatele na webové stránky poskytovatele. Zakoupením produktu nebo služby se uplatní podmínky daného poskytovatele nebo dodavatele. Akcniletak.cz sám neprodává žádné produkty. Nemá žádné kontakty s prodejními odděleními jednotlivých inzerentů a není schopen zprostředkovat případné problémy, které mohou nastat při nákupu, dodání nebo vrácení jakýchkoli produktů nebo služeb.

 

Článek 4 - Dostupnost webových stránek

Děláme vše pro to, abychom zajistili dostupnost webových stránek a aplikace. Nemůžeme zaručit, že Webové stránky jsou bezchybné nebo že budou vždy dostupné. Nepřebíráme odpovědnost za škody v jakékoli podobě, ani za dostupnost, přesnost, kvalitu, prezentaci, přenos, celistvost nebo obsah nabízených informací na Webových stránkách. To se týká i uvedení nesprávné délky trvání nabídky, online publikace, akce a/nebo letáky.


Článek 5 - Uživatelský účet a zneužití

 1. Uživatel musí chránit přihlašovací údaje ke svému účtu a musí udržovat své heslo v tajnosti. Předpokládáme, že vše, co se děje na uživatelském účtu, bude provádět uživatel nebo pod jeho dohledem.
 2. Pokud má uživatel podezření nebo ví, že je jeho účet zneužíván, musí to co nejdříve oznámit webové stránce, aby Akcniletak.cz mohl přijmout potřebná opatření. Uživatel bude muset neprodleně zaslat oznámení na adresu [email protected].
 3. V případě, že si uživatel přeje odstranit svůj účet z našeho systému nebo se odhlásit z odběru newsletteru, může tak učinit prostřednictvím https://www.akcniletak.cz/unsubscribe-store-updates.html. Žádost vyřídíme do 7 pracovních dnů.


Článek 6 – Ceny

 1. Spotřebitelé mohou využívat naše služby zdarma. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme začít služby zpoplatňovat. Jakékoli změny poplatků včas oznámíme. Pokud změnu ceny oznámíme, budete mít vždy možnost se z ní okamžitě a bezplatně odhlásit.
 2. Pokud se na některou část našich služeb vztahuje poplatek, jasně to uvedeme na webových stránkách.


Článek 7 – Vyloučení

Ponecháváme si právo vyloučit vás z našich služeb (částečně) nebo vám odepřít přístup na webové stránky. Vždy můžeme z jakéhokoli důvodu odstranit účty. V případě, že se rozhodneme ukončit přístup k webu nebo odstranit váš účet, odmítáme jakoukoli odpovědnost za případné škody, které tím mohou vzniknout.

Přístup k našim službám můžeme vyloučit:

 • Odstraněním účtu;
 • (Dočasným) zablokováním určitých částí našich služeb.


Článek 8 – Důvěrnost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o všech vašich důvěrných informacích. Za "důvěrné informace" považujeme všechny informace, které jste označili za důvěrné, nebo které mají důvěrnou povahu, například jméno a adresa. Vaše osobní údaje, jak jsou popsány v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, budou zveřejněny pouze v případě, že jsme k tomu ze zákona povinni.


Článek 9 - Zprostředkování konfliktů

V případě konfliktu mezi uživateli nejsme povinni zprostředkovat jeho řešení. Jakmile je uživatel odkázán na webové stránky poskytovatele, přestává být Akcniletak.cz zůčastněnou stranou.


Článek 10 - Odpovědnost

 1. Jakákoli odpovědnost Akcniletak.cz za neplnění povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, protiprávní jednání nebo jiné skutečnosti je vyloučena, a to v rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pokud Akcniletak.cz odpovídá za škodu v jakékoliv formě, bude tato omezena pouze na přímou škodu, a to až do výše částky, která by byla v daném případě vyplacena z pojištění odpovědnosti strany.
 3. Akcniletak.cz neodpovídá za:
 • Přímé nebo nepřímé škody vzniklé používáním našich webových stránek, bez ohledu na to, zda se nárok zakládá na záručním systému, smlouvě nebo jiném zákonném principu;
 • Přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku (nesprávných) informací uvedených na Webových stránkách, bez ohledu na to, zda tyto informace poskytly Webové stránky, nebo třetí strany;
 • škoda vzniklá v důsledku chyb třetích stran nebo nedostupnosti webových stránek z důvodů, které nemohou webové stránky ovlivnit.
 • Přímé nebo nepřímé škody vzniklé z důvodu vyčerpání zásob poskytovatele.
 • Přímá nebo nepřímá škoda vzniklá z důvodu, že nebyly (řádně) splněny povinnosti z článku 2.6.
 • Obsah Webových stránek, ani obsah Webových stránek, které jsou jakýmkoli způsobem propojeny s Akcniletak.cz, např. prostřednictvím hyper(textového)odkazu(ů) metaznačky(ů).
 • Nepřijetí a nezpracování zaslaných e-mailů nebo jiných elektronických zpráv včas.
 • Obsah, který je nabízen prostřednictvím push zpráv, hypertextových odkazů, bannerů nebo jiných nabídek třetích stran prostřednictvím Akcniletak.cza případné smlouvy vyplývající z těchto odkazů, případně důsledky těchto smluv a jejich dodržování.


Článek 11 - Zásady ochrany osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje chráníme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.
 2. Vytvořením účtu, používáním aplikace bez účtu a návštěvou našich webových stránek budou osobní údaje poskytnuty společnosti Akcniletak.cz. Tyto osobní údaje budou zpracovávány potvrzují prohlášení o ochraně osobních údajů Akcniletak.cz a platné zákony a předpisy a uživatel je může kdykoli vyžádat nebo vymazat.


Článek 12 – Odškodnění

Používáním webových stránek nás zbavujete odpovědnosti za závazky, nároky a náhradu škody třetích stran. Toto omezení odpovědnosti nevylučuje naši odpovědnost v případě úmyslného nebo úmyslně nedbalého jednání.

 

Článek 13 - Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví týkající se Akcniletak.cz a Aplikace jsou založena výhradně na Akcniletak.cz a mohou být použita pouze s výslovným písemným souhlasem Akcniletak.cz.

 1. Duševní vlastnictví zahrnuje přinejmenším veškerá patentová práva, ochranné známky, práva k obchodnímu jménu, práva k databázím, práva k průmyslovým vzorům, názvy domén, know-how a obchodní tajemství a další práva duševního vlastnictví v Nizozemsku nebo v jakékoli jiné zemi související s webovými stránkami Akcniletak.cz a/nebo Kingbee B.V. Užívání obsahu (jeho částí) na Akcniletak.cz je případně podmíněno dalšími podmínkami, které se předpokládají jako známé a je třeba je dodržovat.
 2. Za žádných okolností nesmíte obsah webových stránek prodávat nebo využívat.


Článek 14 - Stížnosti a spory

 1. Pokud máte stížnost na webové stránky, zašlete nám ji e-mailem na adresu [email protected]. Spolu se stížností prosím uveďte své (celé) jméno a adresní údaje. Rovněž vás žádáme, abyste nám jasně popsali důvod vaší stížnosti a případná navrhovaná řešení. Stížnosti budou vyřízeny do 7 pracovních dnů.
 2. Pokud dojde ke sporu mezi spotřebitelem a/nebo dodavatelem a společností Akcniletak.cz, uplatní se systém nizozemského práva. Za těchto okolností má pravomoc spor posoudit amsterodamský soud.Kingbee B.V.

13-04-2021

Stáhněte si bezplatnou aplikaci s více než 1000 obchody
app-picture-logo
Úspěšně odesláno
Něco se pokazilo, zkuste to prosím znovu